Üdvözöljük a www.panoplyhealth.hu (panoplyhealth.hu) portálon, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője a Panoply Health Limited, az Acurian leányvállalata. A jelen Megállapodás tartalmazza a Szolgáltatási Feltételeket, amelyek alapján Ön és bármely szervezet (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”), amelynek nevében Ön a panoplyhealth.hu portált használja, hozzáférhet a panoplyhealth.hu portál útján elérhető termékekhez, szolgáltatásokhoz, információkhoz és egyéb anyagokhoz.
 
A panoplyhealth.hu portálra lépés előtt olvassa el gondosan a következő feltételeket, mivel ezek szabályozzák a panoplyhealth.hu portál, valamint az annak útján elérhető termékek, szolgáltatások, információk és egyéb anyagok használatát.
 
A panoplyhealth.hu portálra lépéssel és annak használatával Ön vállalja, hogy betartja a lenti Szolgáltatási Feltételeket. Ezeket a szabályokat és iránymutatásokat az Ön és más felhasználóink védelme érdekében készítettük. Ha azt tapasztalja, hogy más felhasználó nem tartja be ezen Szolgáltatási Feltételeket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megtehessük a megfelelő intézkedéseket.

1. A Szolgáltatási Feltételek elfogadása

A panoplyhealth.hu portálon vagy annak útján elérhető termékekhez, szolgáltatásokhoz, információkhoz és egyéb anyagokhoz való hozzáféréssel, azok megtekintésével vagy felhasználásával Ön jelzi, hogy megértette a jelen Szolgáltatási Feltételeket, továbbá elfogadja ezeket a Szolgáltatási Feltételeket, és vállalja azok betartását. A Panoply fenntartja a jogot a jelen Szolgáltatási Feltételek időről időre történő módosítására. A Panoply a legfrissebb felülvizsgálat dátumát megjeleníti ezen az oldalon. Amennyiben Ön folytatja a panoplyhealth.hu használatát a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely ilyen változtatását követően, ez a változtatások ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti.

2. Adatvédelmi szabályzat

A panoplyhealth.hu portálon található bizalmas adatok felhasználása, tárolása és közlése különféle szövetségi és állami jogszabályok hatálya alá tartozhat, korlátozás nélkül beleértve az adatvédelmi jogokat és az egészségügyi nyilvántartások bizalmas voltát előíró jogszabályokat. Ezen kívül az esetleges HIV-fertőzöttségi állapottal, a mentális egészséggel, a genetikai tesztek adataival és az anyagokkal történő visszaéléssel foglalkozó állami jogszabályok is szabályozzák a panoplyhealth.hu portálon található bizalmas adatok felhasználását, tárolását és közlését. A Panoply betart minden alkalmazandó szövetségi és állami jogszabályt, szabályt és rendelkezést. Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzatunkról további specifikus információért kattintson a minden oldal alján megtalálható Adatvédelmi Szabályzat hivatkozásra.
A Panoplynál történő regisztrációval Ön hozzájárul, hogy rendszeresen üzeneteket kapjon a Panoplytól bizonyos klinikai vizsgálatokról, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára az Ön által a Panoplynak megadott adatok alapján. Ha nem szeretné, hogy a Panoply kapcsolatba lépjen Önnel, erről a regisztrációt követően a Profilom szakaszba belépve értesíthet minket. Az összes olyan körülmény, amelynek felmerülése esetén a Panoply felveheti Önnel a kapcsolatot, az Adatvédelmi Szabályzatban van részletesen leírva.

3. Felmondás

A Panoply fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felfüggessze vagy felmondja a jelen Szolgáltatási Feltételeket, és/vagy az Ön jogosultságát a panoplyhealth.hu portál és/vagy a Panoply által nyújtott bármely szolgáltatás használatára, indokolás és az Ön értesítése nélkül.
Abban az esetben, ha a Panoply saját belátása szerint megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely részét, vagy egyébként a panoplyhealth.hu portál tekintetében nem megfelelő magatartást tanúsított, a Panoply fenntartja a jogot, hogy (a) e-mailben figyelmeztesse Önt a jelen Szolgáltatási Feltételek megsértésére; (b) töröljön a Panoply részére szolgáltatott bármely tartalmat; (c) megvonja az Ön jogosultságát a panoplyhealth.hu portál és/vagy a Panoply által nyújtott bármely szolgáltatás használatára; (d) értesítse a megfelelő bűnüldöző szerveket, tartalmat küldjön azoknak és/vagy teljes mértékben együttműködjön azokkal további intézkedések megtétele céljából; és/vagy (e) megtegyen bármely más intézkedést, amelyet a Panoply megfelelőnek tart.

4. A panoplyhealth.hu módosítása

A Panoply módosíthatja vagy megszüntetheti a panoplyhealth.hu portált értesítés nélkül, illetve anélkül, hogy Ön vagy bármely felhasználó felé felelősséggel tartozna.

5. Az üzenetek tartalma

Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy Ön tartozik felelősséggel minden olyan üzenet tartalmáért, valamint bármely olyan üzenet következményeiért, amelyet Ön vagy az Ön fiókját (akár jogosultan, akár jogosulatlanul) használó bármely személy tett közzé vagy küldött el. A Panoply fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül azonnal megszüntesse az Ön regisztrációját, ha saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy Ön megsérti a következő irányelvek bármelyikét.
Ön továbbá tudomásul veszi, hogy nem használhatja a panoplyhealth.hu portált bármely olyan üzenet vagy anyag terjesztésére, küldésére vagy közzétételére a panoplyhealth.hu portálon vagy a Panoply által fenntartott bármely más portálon, amely jogsértő, jogszerűtlen, zaklató, becsületsértő, rágalmazó, visszaélésszerű, fenyegető, ártalmas, közönséges, gyalázkodó, szexuálisan orientált, fenyegető, fajilag sértő, pontatlan, illetőleg egyébként kifogásolható bármilyen típusú vagy természetű olyan anyag, amely bűncselekményt megvalósító magatartást ösztönöz, polgári jogi felelősséget alapoz meg, vagy egyébként megsért bármely alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy szabályozást, vagy ellenőrzött anyagok használatára ösztönöz, korlátozás nélkül beleértve a jogellenes anyagokat szöveg, grafika, videó, program vagy hang formájában. A Panoply fenntartja a jogot, hogy bármely anyagot töröljön a panoplyhealth.hu portálról Önnek vagy a panoplyhealth.hu bármely felhasználójának értesítése nélkül. Ön vállalja, hogy nem személyesít meg más – akár tényleges, akár fiktív – személyt vagy entitást, korlátozás nélkül beleértve a Panoply bármely alkalmazottját vagy tanácsadóját. Ön vállalja, hogy nem tesz közzé tartalmat és nem vesz részt semmiféle formájú megbeszélésben a panoplyhealth.hu portálon vagy annak útján azzal a szándékkal, hogy bármilyen jogellenes cselekményt kövessen el.
Ön tudomásul veszi és elismeri, hogy: (a) a Panoply olyan tartalomhoz enged Önnek hozzáférést, amelyet szerzői jog, védjegyekre és/vagy más szellemi tulajdonra és tulajdonosi jogokra vonatkozó jogszabályok védenek („Jogok”); (b) a Jogok érvényesek, és a most létező és a jövőben kifejlesztett minden adathordozón és technológiában védettek; és (c) ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Szolgáltatási Feltételek és az alkalmazandó szerzői jogi, védjegy- és egyéb jogszabályok szabályozzák az ilyen tartalom Ön által történő felhasználását. Ön nem másolhatja, nem többszörözheti, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem teheti közzé, nem hasznosíthatja üzletileg, és egyébként sem adhatja át a panoplyhealth.hu portálon található bármely olyan anyagot, amelyre a Jogok vonatkoznak. Önt terheli a bizonyítási teher azzal kapcsolatban, hogy a panoplyhealth.hu portálon található bármely információt, szoftvert, képet vagy bármely más tartalmat nem védik Jogok. Ön tudomásul veszi, hogy a Panoply Jogokat szerzett a panoplyhealth.hu portálon közzétett bármely anyag használatára (a lentebb leírtak szerint), és hogy Ön nem szerez semmiféle Jogokat az ilyen anyagok letöltésével.
Ön a Panoply és kapcsolt vállalkozásai részére ingyenes, örökös, az egész világra kiterjedő, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot (beleértve bármely személyhez fűződő jogot) ad, illetve engedélyt biztosít a panoplyhealth.hu bármely „nyilvános területére” (az egyéb, csak magánfelhasználók által használható területek kivételével) elküldött tartalom használatára, másolására, módosítására, adaptálására, kiadására, fordítására, abból származékos művek létrehozására, terjesztésére, a nyilvánossághoz közvetítésére, előadására és megjelenítésére, egészben vagy részben, és/vagy engedélyt ad a Panoply részére annak bármilyen most ismert vagy később kifejlesztendő alakban, adathordozón vagy technológiával más művekbe történő beépítésére, az ilyen tartalomban potenciálisan fennálló bármely Jogok teljes időtartamára. A Panoply részére tartalom elküldésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy bármely Jogok jogosultja – korlátozás nélkül beleértve a személyhez fűződő jogokat is az ilyen tartalomban –, teljesen és hatályosan lemondott minden ilyen jogáról, továbbá érvényesen és visszavonhatatlanul felruházta Önt azzal a joggal, hogy a fent említett engedélyt megadja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználók elérhetik, megjeleníthetik, megtekinthetik, tárolhatják és másolhatják az ilyen tartalmat személyes használatra.

6. A Panoply szellemi tulajdonhoz fűződő jogai

Az itt kifejezetten megjelölteken kívül a Panoply sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ad Önnek semmiféle jogot bármely szabadalomra, szerzői jogra, védjegyre vagy üzleti titokra vonatkozóan. A panoplyhealth.hu portálon található bármely anyag jogosulatlan felhasználása sértheti a szabadalmi jogszabályokat, szerzői jogi jogszabályokat, üzleti titokkal kapcsolatos jogszabályokat, adatvédelemre és közzétételi jogokra vonatkozó jogszabályokat, illetve más szabályozásokat vagy törvényeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Panoply aktívan és agresszíven érvényesíti szellemi tulajdonra vonatkozó jogait a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.
A panoplyhealth.hu tartalmára vonatkozóan: Szerzői jog © 2014 Panoply Health Limited. Minden jog fenntartva. A Panoply szerzői joga vonatkozik a panoplyhealth.hu portálra is mint együttesen létrehozott műre és/vagy gyűjteményre és adatbázishoz kapcsolódó jogokra, amely a panoplyhealth.hu tartalmának kiválasztásából, összehangolásából, elrendezéséből és továbbfejlesztéséből ered.
A Panoply, az Aculaunch, az Acupatient, az AcuChart és bármely más név, embléma és ikon, amely a Panoply termékeit, szolgáltatásait, adatait és más anyagait azonosítja, a Panoply saját tulajdonában álló jelzés, és az ilyen jelzések felhasználása a Panoply kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Az itt említett már termék- és vállalatnevek saját tulajdonosaik védjegyei lehetnek, és ennek megfelelően ezen harmadik személyeknek szintén jogukban állhat agresszívan érvényesíteni szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

7. Harmadik fél tartalma és termékei

A panoplyhealth.hu portálon rendelkezésre álló információk és egyéb anyagok vagy termékek közül egyeseket vagy az összeset olyan harmadik felek készítettek vagy kínálnak, amelyek nem kapcsolt vállalkozásai a Panoplynak. A Panoply nem vállal szavatosságot az ilyen információkra vagy egyéb anyagokra vagy termékekre vonatkozóan, továbbá a Panoply nem vállal felelősséget az ilyen információk vagy más anyagok alapján hozott döntésekért, és az ilyen termékek használatáért sem. A Panoply által biztosított tartalom nem helyettesíti a képzett egészségügyi szakemberekkel folytatott megbeszéléseket, és/vagy a tőlük kapott értékeléseket. A felhasználó levelezése vagy bármely más ügylete az ilyen harmadik felekkel kizárólag a Felhasználó és a harmadik felek között marad, és olyan feltételek vonatkozhatnak rá, amilyeneket az ilyen harmadik felek előírnak. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Panoply nem tehető felelőssé az ilyen ügyletek eredményeként, illetve az ilyen harmadik feleknek a panoplyhealth.hu portálon való jelenléte eredményeként elszenvedett semmiféle veszteségért vagy kárért.

8. Más portálokra mutató hivatkozások

A Panoply saját belátása szerint a világhálón lévő más portálokra mutató hivatkozásokat helyezhet el felhasználói kényelme érdekében. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy tartalmunk minőségét magas szinten tartsuk, ezeket a portálokat harmadik felek tartják fenn, amelyek fölött a Panoply nem gyakorol ellenőrzést. Ennek megfelelően a Panoply kifejezetten kizár minden felelősséget az ilyen harmadik felek webportáljain található tartalomért, az itt lévő információk vagy más anyagok pontosságáért, és/vagy az itt nyújtott vagy hirdetett termékek vagy szolgáltatások minőségéért. Továbbá ezen hivatkozások elhelyezése nem jelent jóváhagyást a Panoply részéről semmilyen harmadik fél, webportál, vagy harmadik fél által akár a webhelye útján, akár egyébként nyújtott termék vagy szolgáltatás tekintetében.

9. Az Ön jelszava

A panoplyhealth.hu portál egyes részeinek használatához jelszó szükséges. Önnek a bejelentkezéshez egyedi felhasználónevet („Felhasználónév”) és jelszót („Jelszó”) kell megadnia. Minden Felhasználónevet és a hozzá tartozó Jelszót csak egy Felhasználó használhat. Bárki, aki egyidejűleg ismer egy Felhasználónevet és a hozzá tartozó Jelszót, hozzáférhet a panoplyhealth.hu portál előfizetéses részihez, és az egyes Felhasználók számára elérhető információkhoz.
Ennek megfelelően minden Jelszót titkosan kell kezelni. A Szolgáltatási Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagosan felelős a megfelelő Jelszava(i) titkosságáért és használatáért, valamint az ilyen Jelszavak használatával a panoplyhealth.hu útján folyó bármely kommunikációért. Ha Ön Jelszava elvesztését, eltulajdonítását vagy jogosulatlan használatát észleli, azonnal értesítse a Panoplyt az ilyen elvesztésről, eltulajdonításról vagy jogosulatlan használatról. A Panoply fenntartja a jogot a Jelszó törlésére vagy megváltoztatására, illetve a felhasználói jogosultságok visszavonására vagy a szolgáltatások megtagadására bármely időpontban és bármely okból.

10. Elvesztett vagy elfelejtett jelszó visszaállítása

Ha megpróbál bejelentkezni portálunkra, de elfelejtette jelszavát, a Panoply e-mailben a portálra mutató különleges hivatkozást küld, ahol Ön visszaállíthatja a jelszavát. Biztonsági és adatvédelmi okokból ha Ön mind az eredeti jelszavát, mind az emlékeztető kérdésre adandó választ elfelejti, fiókját tartósan zároljuk addig, amíg az egyik adatra vissza tud emlékezni. Esetleg írhat nekünk az information@panoplyhealth.hu címre, elmagyarázhatja helyzetét, és mi visszaengedjük Önt a rendszerünkbe.

11. Titkosság az interneten

Az internet használata – korlátozás nélkül beleértve a panoplyhealth.hu portált is – kizárólag az Ön saját kockázatára történik, és az alkalmazandó helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályok és szabályozások vonatkoznak rá. Bár a Panoply ésszerű erőfeszítéseket tesz a biztonságos, védett és megbízható webportál érdekében a panoplyhealth.hu esetén, felhívjuk a figyelmet, hogy a panoplyhealth.hu vagy a Panoply részéről vagy részére az interneten keresztül továbbított kommunikáció vagy anyagok bizalmasságát nem lehet garantálni. Ennek megfelelően a Panoply és kapcsolt vállalkozásai nem felelősek sem az interneten keresztül továbbított semmiféle információ biztonságáért, sem a panoplyhealth.hu portálon található információ pontosságáért, sem az ilyen információkra történő hagyatkozás következményeiért. Az internet használatával járó valamennyi kockázatot – korlátozás nélkül beleértve a panoplyhealth.hu portált is – kizárólag Ön viseli, és saját magának kell döntenie ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.

12. A panoplyhealth.hu biztonsága

A panoplyhealth.hu portál bármely tényleges vagy megkísérelt jogosulatlan használata – korlátozás nélkül beleértve a „hackelést” – büntetőeljárást és/vagy polgári jogi eljárást eredményezhet. Az Ön védelme érdekében a Panoply fenntartja a jogot, hogy a panoplyhealth.hu portálon folyó tevékenységet megtekintse, megfigyelje és naplózza, értesítés és az Ön engedélye nélkül. A panoplyhealth.hu portálon folyó tevékenység megfigyelése, felülvizsgálata vagy naplózása révén kapott bármely információt a bűnüldöző szervek megvizsgálhatják a panoplyhealth.hu portálon megkísérelt lehetséges bűncselekmények nyomozásával vagy üldözésével kapcsolatban. A Panoply továbbá az ilyen információkat kérő minden bírósági végzésnek is eleget tesz.

13. A Panoply ellenőrzésén kívül álló események

Ön kifejezetten felmenti és felszabadítja a Panoplyt bármely olyan kárigény alól, amelyet a Panoply ellenőrzésén kívül álló okból ered, korlátozás nélkül beleértve az elektronikus vagy mechanikus berendezések vagy kommunikációs vonalak hibáját, a telefonos vagy más hálózati rendszer problémáit, a számítógépes vírusokat, a jogosulatlan hozzáférést, a lopást, az üzemeltető által elkövetett hibákat, a szélsőséges időjárást, a földrengéseket vagy természeti katasztrófákat, a sztrájkokat vagy egyéb munkaügyi problémákat, a háborúkat vagy a kormányzati korlátozásokat.

14. Szavatosság kizárása; a Panoply kárának megtérítése

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY:
A panoplyhealth.hu PORTÁL HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A panoplyhealth.hu SZOLGÁLTATÁSÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJUK. A Panoply KIZÁR MINDEN SZAVATOSSÁGOT, KIJELENTÉST ÉS FELTÉTELT A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL, TOVÁBBÁ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL KIZÁR A JOGSZABÁLY, EGYEZMÉNY, ÜGYLETKÖTÉSI FOLYAMAT VAGY EGYÉB ALAPJÁN FENNÁLLÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT, KIJELENTÉST ÉS FELTÉTELT A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN. A Panoply NEM SZAVATOLJA, HOGY A panoplyhealth.hu MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, VAGY HOGY A panoplyhealth.hu MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES MÓDON FOG MŰKÖDNI.
ÖN SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA LETÖLTHET VAGY EGYÉBKÉNT MEGSZEREZHET ANYAGOKAT ÉS/VAGY ADATOKAT A panoplyhealth.hu HASZNÁLATÁVAL, AZZAL, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SAJÁT SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERE KÁROSODÁSÁÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ ILYEN ANYAG ÉS/VAGY ADATOK EREDMÉNYEKÉNT BEKÖVETKEZIK. A Panoply NEM SZAVATOLJA SEMMIFÉLE INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, AMELY A panoplyhealth.hu PORTÁLRÓL ELÉRHETŐ, VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN NYÚJTJÁK. A Panoply NEM FELELŐS SEMMIFÉLE HIBÁÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGÉRT AZ ILYEN INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEKBEN. A Panoply NEM FOGLALKOZIK JOGI, EGÉSZSÉGÜGYI, TANÁCSADÁSI VAGY MÁS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS TANÁCSADÁSSAL. A Panoply JAVASOLJA, HOGY ÖN KÉRJEN MEGFELELŐ SZAKMAI TANÁCSOT VAGY SEGÍTSÉGET AZ ÖNNÉL FENNÁLLÓ BÁRMELY HELYZET VAGY PROBLÉMA ESETÉN.

15. A felelősség korlátozása

A Panoply NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETLEGES, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ELŐRELÁTHATÓ VOLT-E VAGY SEM, AMELY A KÖVETKEZŐKBŐL ERED: (A) A panoplyhealth.hu HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉG; (B) AZ ÖN ADATÁTVITELÉHEZ VAGY ADATAIHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA; VAGY (C) A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MEGSÉRTÉSE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIT, AZ ELMARADT NYERESÉG, HASZNÁLAT, ADATOK VAGY MÁS SZELLEMI TERMÉKEK KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT KÁR, MÉG AKKOR SEM, HA A Panoplyt TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

16. Kártérítés

Ön vállalja, hogy kártérítést nyújt és mentesíti a Panoplyt, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, valamint a panoplyhealth.hu portálon tartalmat biztosító bármely harmadik felet – korlátozás nélkül beleértve a Gold Standard Multimedia vállalatot – bármely igény vagy követelés alól (korlátozás nélkül beleértve az ésszerű jogi költségeket), amelyeket harmadik fél támaszt a panoplyhealth.hu Ön által történő használata következtében vagy abból eredően.

17. Engedményezés

A Panoply a jelen Szolgáltatási Feltételek értelmében keletkező jogait és kötelezettségeit az Ön értesítése nélkül bármikor engedményezheti.

18. Alkalmazandó jog

A jelen Szolgáltatási Feltételekre Pennsylvania Szövetségi Állam jogszabályai vonatkoznak, és azokkal összhangban kell értelmezni, a nemzetközi magánjogi rendelkezések kizárásával. A jelen Szolgáltatási Feltételek érvényesítésére tett bármely intézkedést Pennsylvania Szövetségi Állam szövetségi vagy állami bíróságai előtt kell megtenni, és a jelen Szolgáltatási Feltételekben félként szereplő minden személy kifejezetten aláveti magát ezen bíróságok joghatóságának és eljárásrendjének.

19. Nemzetközi alkalmazhatóság

A Panoplyt a Panoply ellenőrzi az Egyesült Államokban lévő irodáiból, és működése az egész világra kiterjed helyi leányvállalatai és fióktelepei révén. A jelen Szolgáltatási Feltételek Pennsylvania Szövetségi Állam jogszabályaival, valamint Anglia és Wales jogszabályaival összhangban vannak megfogalmazva, és a Panoply nem tesz kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy a panoplyhealth.hu portálon lévő információk és egyéb anyagok megfelelők vagy más helyeken használatra elérhetők, továbbá tilos elérni ezeket olyan területekről, ahol a panoplyhealth.hu portálon lévő tartalom bármely része jogellenesnek minősül. Azok, akik a panoplyhealth.hu más helyekről való használata mellett döntenek, ezt saját kockázatukra teszik, és felelősek az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért.

20. Elérhetőségek

A panoplyhealth.hu portállal kapcsolatos bármely kérdést, valamint a Panoplyról és annak termékeiről és szolgáltatásairól további információkat kérő bármely kérést elküldheti közvetlenül a Panoply részére a information@panoplyhealth.hu címre.

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÍM
Granta Park, Great Abington
Cambridge CB21 6GQ
E-MAIL-CÍM